Asylenparken flygfoto snedbild

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är kommunens organ för att hantera extraordinära händelser och krissituationer i kommunen. Nämnden sammanträder vid behov.

Nämnden består av 5 stycken ordinarie ledamöter från kommunstyrelsen.

LEDAMÖTER

Anders Hedeborg (S)
Ordförande

Arne Sjöberg (M)
Vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Mats Wahrén (K)
Jane Råsten (S)
Anders Agnemar (C)

Ersättare
Dick Isaksson (S)
Tommy Kennberg (MP)
Frida Edholm (K)
Gunilla Sjösten (KD)
Fredrik Almcrantz (K)