Södra Drottningmarken bild med detaljplan

Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Kungs Starby 2:6 (del av), "Södra Drottningmarken"

Granskning under tiden 26 mars - 23 april 2018

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper i området söder om Drottning Kristinas väg. Möjlighet att uppföra en förskola ska finnas. Planen ska utformas så att en stor variation av hustyper medges inom området. I planens intentioner ingår även att skapa en levande stadsdel. Med anledning av detta ges möjlighet till mindre verksamheter att etablera sig inom två centralt belägna kvarter.

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Vadstena innerstad. Området avgränsas mot norr av Drottning Kristinas väg, mot öster av Hovsvägen, mot söder av åkermark och mot väster av Kungs Starby industriområde.

Beslutet om granskning fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 6 mars 2018, §38.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

standard förfarande diagram

Detaljplaneförslaget ställs ut för granskning måndagen den 26 mars 2018 och granskningstiden pågår t.o.m. måndagen den 23 april 2018. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 23 april 2018.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planområdets läge: 

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Torsdag 21 juni öppet 8-12
Midsommarafton stängt


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.