Bårstad planområde

Detaljplan för bostadsändamål inom del av Bårstad 2:4 m.fl. i Borghamn

7 maj - 8 juni är det samråd för ett detaljplaneförslag för nya bostäder i Borghamn

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper i två delområden öster om Hovanäsvägen samt norr om Bårstadbrottet, mellan Hovanäsvägen och Vätterstranden. Planen utformas så att en variation av hustyper medges inom området. Med hänsyn till ortens karaktär föreslås bebyggelsen uppföras i en till två våningar. 
Fastigheterna inom planområdet ägs i huvudsak av Vadstena kommun.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och planarbetet bedrivs därför i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).


standard förfarande diagram

 

 

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan dessutom laddas ner genom att klicka på länkarna till höger.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte för information och synpunkter hålls i Borghamns bygdegård, Borgshultsvägen 4 den 22 maj 2018 kl 17:00. Välkomna!

Synpunkter lämnas in till:
Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 8 juni 2018.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor