Solcell

Solenergi - lite hjälp på vägen!

Av den el som en solcellsanläggning producerar på årsbasis så använder en privatperson ca 40 % av elen själv och ca 60 % säljs ut på elnätet. Det beror på att elproduktionen är störst mellan mars och september. Generellt så kan en takyta på ca 6-7 kvm få plats med en anläggning på 1kW vilket innebär en produktion på cirka 900-1000 kWh/år.

En solcellsanläggning är enkel

Solcellerna som oftast består av kiselceller sitter monterade på tak eller på markstativ. När solljuset träffar solcellerna börjar de producera likström som via likspänningskablar går till en växelriktare och den gör om likströmmen till växelström. Växelriktaren kopplas sedan in på kundens egna elcentral. Den egenproducerade elenergin används av den som äger anläggningen om behov av elenergi finns just då. Finns inte någon belastning så säljer solcellsägaren ut elenergin på nätet till ett elhandelsföretag. Elnätsägaren är skyldig att utan kostnad byta elmätare så att elenergin som går ut på elnätet kan mätas.

Placering

 • Skuggning- Undvik ytor som är skuggade under dagen. Solcellerna är seriekopplade, vilket gör att produktionen minskar även om bara delar av taket ligger i skugga. Kan man inte undvika skugga finns det teknik som kan lösa det.
 • Riktning- Störst årlig produktion får man om modulerna riktas mor syd, sydväst eller sydost. Moduler som är placerade i väst och öst tappar man ca 10-20 % av den årliga årsproduktionen.
 • Lutning- 30-50 graders lutning på modulerna är optimal sedan minskar elproduktionen (se bilderna nedan).

Bilden illustrerar effekten för solpanelsinstallationer i olika vinklar.

Förutsättningar för solel i Norden & placring av solceller. 

Checklista om du tänkt installera solceller

 • Ta kontakt med bygglovskontoret i din kommun (se motstående sida).
 • Kontakta ett antal solcells-leverantörer för hembesök.
 • Ansök om bidrag hos länsstyrelsen, ta hjälp av en solcellsleverantör (de flesta gör detta gratis).
 • Ta in flera offerter och jämför moduleffekt kr/kW (exkl bidrag).
 • Totalentreprenad, då utförs modulmontage och elinstallation inom samma organisation. Om inte så ska båda
 • företagen vara registrerade som elinstallationsföretag hos elsäkerhetsverket.
 • Ställ frågor om arbetssäkerhet så att det följs.
 • Ta referenser och besök befintliga anläggningsägare.
 • Ett gott råd är att välja storlek på anläggning utifrån hur mycket el man använder under året.
 • Ta gärna kontakt med din energi- och klimatrådgivare i din kommun för gratis och opartiska råd kring solcellsinstallationen.

Här kan du som BRF läsa mer om solceller, här finns mer information till dig som privatperson och här hittar du som företagare mer om solceller.

Ytterligare information finns på www.energimyndigheten.se

Solpaneler och bygglov

Det krävs ofta bygglov för att sätta upp solpaneler. Därför rekommenderar vi att du tar kontakt med plan- och bygglovavdelningen när du planerar för dina solpaneler. Att sätta upp solpaneler kan innebära en stor påverkan på byggnadens ytttre. Förutsättningarna för att uppföra solpaneler skiljer sig också åt beroende på var byggnaden ligger. I handläggningen bedöms varje ärende utifrån byggnadens och platsens karaktär, samt vilken omgivningspåverkan anläggningen medför. Normalt sätt krävs det bygglov för fasadändringar inom detaljplanelagt område.

För Vadstena innerstad gäller särskilda regler i Vadstena stads miljöregler, som utgör kompletterande bestämmelser till detalplanerna inom detta område, se kartan nedan. Utöver ovan nämnda område så är också delar av centrala Vadstena utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, se karta. Här gäller ett särskilt hänsynstagande till den värdefulla miljön.

Detta innebär att bygglov normalt inte beviljas för fasadändringar som inte är traditionellt anpassade (ex. avseende material och kulör) och som förändrar stadsbilden och byggnadens karaktär!

 

Område för miljöregler

Riksintresseområde för kulturmiljövården

Placeringen och utformning – några korta tips!

 • Välj större symmetriska ytor framför uppdelade mindre.
 • Försök att följa taket (fasadens) form i möjligaste mån.
 • Placera panelerna i samma lutning såsom taket, och så nära takfallet som möjligt.
 • Solpaneler finns i en rad kulörer samt utföranden, välj en panel som i möjligaste mån passar just ditt hus och tak!
 • Håll gärna en viss distans från nock och gavlar, detta ger ett bättre utryck samt fungerar även bättre funktionsmässigt (vindfång/vattenavrinning).
 • Blanda inte olika sorters paneler, detta kan dels påverka effekten och blir rent utformningsmässigt sällan bra!


Har du frågor om eller vill få bedömning för just din fastighet - ta gärna kontakt med oss på plan- och bygglovavdelningen!

Bygglov avseende solpaneler är kostnadsfria!